O akcji
O Certyfikacie
Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie
Co może samorząd?
Dlaczego warto zagłosować?

O Certyfikacie

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma wskazywać wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują stosowanie zasad ujętych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Kandydaci zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań wypływających z tych zasad. Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby, dla których rodzina jest najważniejsza.

Certyfikowanym kandydatem może być osoba ubiegająca się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta, radnego sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu czy rady gminy.

Pełnomocnicy

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny powołuje sieć wojewódzkich i powiatowych pełnomocników kampanii „Rodzina ma głos!”. Pełnomocnicy dokonują przeglądu list kandydatów pod kątem ich zaangażowania w dotychczasowej działalności społecznej, samorządowej lub parlamentarnej, otwartości na współpracę z zapleczem społecznym w czasie kampanii i po wyborach, kierowania się w życiu deklarowanymi wartościami. Pełnomocnicy nie poszukują kandydatów do Certyfikatu wśród komitetów programowo sprzeciwiających się zasadom wyrażonym w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

Wskazane przez pełnomocników kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Następnie pełnomocnicy udają się do wybranych kandydatów z propozycją przyznania im Certyfikatu, wyjaśnienia jego idei, wskazania korzyści i zobowiązań, które wiążą się z jego przyjęciem.

Certyfikowani kandydaci

Zatwierdzeni kandydaci zostaną zaproszeni na uroczyste, wojewódzkie spotkanie, na którym oficjalnie otrzymają Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Będą oni mogli używać w swoich materiałach wyborczych logotypów i znaków graficznych potwierdzających przyjęcie Certyfikatu.

W czasie trwania kadencji certyfikowani samorządowcy mogą liczyć na aktywne wsparcie ze strony pełnomocnika wraz z jego zapleczem społecznym, a także Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które również będzie monitorowało ich działania.

Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie

II Kongres Polskiej Rodziny, który odbył się 17 maja 2014 r., spisał zasady gwarantujące prawidłową pracę samorządu na rzecz rodziców i ich dzieci.

Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie

„Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”.

Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.


Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuję się do:

 1. Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
 2. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
 3. Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
 4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
 5. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
 6. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
 7. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
 8. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
 9. Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
 10. We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Co może samorząd?

Samorząd terytorialny funkcjonuje w Polsce od 1990 roku. Od 1999 roku obowiązuje trójszczeblowa struktura samorządu składająca się z samorządów gmin, powiatów i województw.

Samorząd terytorialny jest instytucją publiczną działającą w ramach państwa. Jej członkami są wszyscy mieszkańcy danego obszaru. Z mocy prawa tworzą oni wspólnotę, która niemal samodzielnie decyduje o realizacji zadań wynikających z potrzeb danego terenu. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Zadania własne samorządu dotyczą następujących spraw:

 • Zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. W ramach swoich kompetencji samorząd podejmuje decyzje o nowych inwestycjach budowlanych, w tym o budowach galerii handlowych czy wieżowców, jak również zachowaniu czy powstawaniu obszarów zielonych w miastach.
 • Gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego, w tym decyzji o ich remontach czy modernizacjach układu drogowego w taki sposób, by był on bardziej przystępny i bezpieczny dla mieszkańców.
 • Transportu publicznego i związanych z nim decyzji odnośnie cen biletów oraz korzystania z usług konkretnych przewoźników.
 • Ochrony przyrody, środowiska oraz gospodarki wodnej i terenów zielonych. Samorząd terytorialny odpowiada za utrzymanie i tworzenie parków, skwerów i zieleńców, a także za wydzielanie z terenów zielonych obszarów pod zabudowę.
 • Wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, dbania o wysypiska oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Władze samorządowe mają więc wpływ na ceny wywozu śmieci, lokalizację wysypisk i oczyszczalni.
 • Zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz.
 • Ochrony zdrowia i pomocy społecznej wraz z ośrodkami i zakładami opiekuńczymi. Samorząd terytorialny odpowiada za utrzymanie instytucji pomocniczych; podejmuje też decyzje o wsparciu konkretnych możliwości pomocy.
 • Komunalnego budownictwa mieszkaniowego, w tym rozeznania zapotrzebowania na mieszkania na danym terenie.
 • Edukacji, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Władze samorządowe mają wpływ na liczbę placówek oświatowych i panujące w nich warunki, a także na sam proces prowadzonej w nich edukacji.
 • Polityki prorodzinnej i zapewnienia wszelkiej pomocy i opieki kobietom w ciąży, a także możliwości udzielenia realnej pomocy i wsparcia rodzinom, w tym ulg na dzieci.
 • Kultury i ośrodków kultury, w tym bibliotek, muzeów, teatrów, domów kultury itp. Władze samorządowe decydują o tym, czy i w jakich proporcjach będą wspierane poszczególne ośrodki kulturalne. Mają również wpływ na podejmowane przez nie działania i prezentowane w ich ramach wartości.
 • Troski o zabytki. Zadaniem samorządu jest dbałość o zachowanie jak największej liczby wartościowych pamiątek dla potomnych oraz budowanie więzi lokalnych.
 • Sportu, turystyki i rekreacji, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń i obiektów sportowych. Do zadań samorządu terytorialnego należy dbałość o rozwój fizyczny dzieci i dorosłych, zachęcanie ich do zdrowego trybu życia, w tym wspieranie lokalnych klubów sportowych i innych inicjatyw aktywizujących.
 • Targowisk i zasad handlu przejrzystych dla kupców.
 • Cmentarzy komunalnych i ich utrzymania, a także dbałości o miejsca pamięci wybitnych lokalnych członków wspólnoty.
 • Publicznego porządku i bezpieczeństwa ludności.
 • Ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym m.in. dbania o stan wałów przeciwpowodziowych.
 • Utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Promocji gminy, w tym m.in. wybierania i budżetowania poszczególnych elementów promocji i wspierania inicjatyw promocyjnych korzystnych dla danego terenu.
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ich wyboru, formy współpracy i wsparcia.
 • Pozyskiwania środków finansowych spoza gminy, wyszukiwania partnerów prywatnych do realizacji zadań samorządowych oraz podejmowania decyzji o źródłach finansowania.
 • Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw, które mają służyć wymianie doświadczeń i obustronnemu rozwojowi.

Dlaczego warto zagłosować?

Cztery lata temu ledwie 47% uprawnionych oddało swój głos w wyborach samorządowych. Nie lekceważmy tej okazji, sprowadzając rolę samorządu do remontu chodników, wymiany kanalizacji czy wyrabiania dowodu osobistego w urzędzie – choć i to są przecież ważne sprawy. Prawdziwą stawką tych wyborów jest to, czy nasze lokalne wspólnoty rozpoczną wreszcie wprowadzanie zdecydowanych rozwiązań prorodzinnych. Czy masz świadomość, że:

 • Samorząd może realnie wspierać i promować wartości, które są dla Ciebie ważne.
 • Przez kontakt z ze swoimi przedstawicielami w samorządzie możesz wskazywać najpilniejsze potrzeby swojego otoczenia, które przecież Ty znasz najlepiej.
 • Masz wpływ na to, czy samorząd będzie prowadził politykę prorodzinną czy antyrodzinną.
 • Możesz wpływać na zagospodarowanie terenu na którym żyjesz, budowę miejsc odpoczynku, rekreacji, placów zabaw dla dzieci itd.
 • Będziesz pośrednio lub nawet bezpośrednio decydować o konkretnym wykorzystaniu Twoich pieniędzy przez gminę.
 • Możesz ustrzec swoją rodzinę przed promowaniem w Twoim miejscu zamieszkania zgubnych ideologii oraz dewiacyjnych zachowań.
 • Możesz uchronić swoje dzieci przed demoralizacją zagrażającą im w publicznych żłobkach, przedszkolach i szkołach przez edukację seksualną wg standardów Unii Europejskiej.
 • Będziesz przykładem aktywnej postawy wobec swoich dzieci, ucząc je zaangażowania i postaw społecznych – a nie bierności i apatii.
 • Wybierasz nie tylko ludzi, którzy będą Cię reprezentować, ale TAKŻE DECYDUJESZ O PRZYSZŁOŚCI swojej i swoich bliskich.
 • Głosując, dbasz o swoją rodzinę.

Głosowanie do samorządów terytorialnych odbędzie się 16 listopada 2014 roku.

Kogo będziemy wybierać?

Oprócz radnych (gmin, powiatów i sejmików) wybierzemy także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Waga wyborów i odpowiedzialność wyborców jest zatem duża!

Efekty wyboru sprzed czterech lat – kilka przykładów:

 • + Białystok: prezydent miasta promuje politykę prorodzinną, Karta Dużej Rodziny obejmuje realne zniżki dla rodzin i seniorów w ośrodkach sportu, kultury i sklepach, powstaje Akademia Rodziny wspierająca rodziców i wychowawców w wychowywaniu dzieci.
 • - Kraków: kurator i sąd rodzinny odbiera rodzinie Bajkowskich dzieci, z takiego powodu, że poprosili poradnię psychologiczną o pomoc w rozwiązaniu swych problemów.
 • - Łódź: decyzją prezydent Hanny Zdanowskiej i wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego realizację programu seksedukacji dla dzieci i młodzieży w szkołach powierzono Fundacji Nowoczesnej Edukacji „Spunk” (słowo to w języku angielskim oznacza wulgarne określenie wytrysku i spermy).
 • - Warszawa: prezydent miasta pani Hanna Gronkiewicz – Waltz zwalnia ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny prof. Bogdana Chazana za odmowę zamordowania dziecka będącego w łonie matki.
 • + Wołomin: starosta samorządowy Piotr Uściński wprowadza w swoim powiecie certyfikat dla szkół „Szkoła Przyjazna Rodzinie” promujący szkoły sprzeciwiające się demoralizacji dzieci i młodzieży oraz wprowadza zapis do statutu szpitala: „Szpital Powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego”.

To bardzo konkretne przykłady. Którą drogą pójdzie Twoja miejscowość – zdecydujesz 16 listopada!